3D Schedule

2019 Schedule of Events

January 13 – 3D Fun Shoot

February 9 / 10 – 3D Fun Shoot

March 17 – 3D Fun Shoot

April 13 / 14 – 3D Fun Shoot / STATE QUALIFIER

May 11 – 3D Fun Shoot / STATE QUALIFIER

June 9 – 3D Fun Shoot

July 27 / 28  – VIRGINIA STATE ASA TOURNAMENT

August 11 – 3D Fun Shoot

September 14 – 3D Fun Shoot

 

 

"When Archery Is More Than A Season"